Algemene voorwaarden van Natuurlijk Welzijn

Versie 1.0   dd 24/5/2018

Artikel 1 Inleiding

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen voor de “ik” vorm. Waar ‘ik’ of ‘mijn’ staat wordt het bedrijf Natuurlijk Welzijn bedoeld. 

Natuurlijk Welzijn
Handelsregisternummer: 0842.056.604
BTW: BE 0842056604


Artikel 2 Intellectueel eigendom

2.1 Op de teksten, meditaties en clearings van alle programma's die ik aanbied bezit ik de intellectuele eigendomsrechten. Het is niet toegestaan deze te delen met derden, tenzij ik hiervoor schriftelijk toestemming heb gegeven.

2.2 Het is ook niet toegestaan om de opgedane kennis commercieel te verkopen of op te nemen in een eigen programma, tenzij ik hier schriftelijk de toestemming voor heb gegeven.


Artikel 3 Niet tevreden geld terug garantie en/of proefperiode - eventuele bonussen

3.1 Ik vind het belangrijk dat mijn deelnemers tevreden zijn, daarom heb ik een niet tevreden geld terug garantie. Je kunt tot uiterlijk tien kalenderdagen na de start van mijn online programma's je deelname kosteloos annuleren. Voorwaarde is wel dat er in die tijd nog geen privé-sessie geweest is. Annuleren kun je doen door een mail te sturen aan veerle.wins@telenet.be. Indien je al betalingen hebt gedaan, dan zal ik deze bedragen zo spoedig mogelijk restitueren.

3.2 Na de tiendaagse periode is het niet meer mogelijk om deelname aan het programma te annuleren en dien je het volledige deelnemersgeld te betalen.

3.3 In het geval je recht hebt op een bonus ontvang je deze NA het verloop van de 10 dagen garantietijd. Dit om misbruik te voorkomen.

3.4 Bij aanmelding voor een workshop dien je vooraf te betalen. Dit om te voorkomen dat je annuleert of niet komt opdagen. De workshops gebeuren in zeer kleine groep en ik dien zeker te zijn van jouw financiële bijdrage om deze door te kunnen laten gaan. Restituering van jouw bijdrage is niet mogelijk.

Artikel 4 Nakomen van de afspraken

4.1 De overeengekomen data en tijdstippen van de privé-sessies dienen gerespecteerd te worden. Indien onverwacht belet optreedt, verbindt de koper zich ertoe mij ten laatste 24u op voorhand te verwittigen. Bij overmacht (ziekte, overlijden enz) binnen de 24u vóór de sessie dient de koper mij een doktersattestje te kunnen voorleggen. Zoniet wordt de sessie gewoon in rekening gebracht als ontvangen.


Artikel 5 Klachten

5.1 Mocht je ontevreden zijn over het programma, een onderdeel van het programma of de ondersteuning van mij, dan moet je mij dit zo snel mogelijk laten weten, door mij een mail te sturen. Ik ontvang van jou dan een zo duidelijk mogelijke omschrijving van de klacht, zodat ik in staat ben te reageren en als de klacht gegrond is om deze te herstellen. Een klacht die niet duidelijk omschreven is kan ik niet in behandeling nemen. 

5.2 Klachten moet je binnen de 14 dagen na het volgen van een bepaald programma aan mij melden. Indien je de klacht later meldt, dan heb je geen recht meer op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

5.3 Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, ontvang je van mij binnen de 14 dagen een bericht van ontvangst met een indicatie over het tijdstip waarop je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 

5.4 Ook als je een klacht stuurt, blijft je verplichting tot betaling gewoon bestaan.


Artikel 6 Overmacht

6.1 Onder overmacht zijn inbegrepen alle omstandigheden waardoor ik tijdelijk of blijvend niet in staat ben om aan mijn verplichtingen te voldoen, zoals ziekte of overlijden, oproer, oorlog, elektriciteitsstoringen, computerstoringen, internetstoringen, (mobiele) telefoonstoringen en voorts alle omstandigheden waarbij redelijkerwijs niet van mij kan worden gevergd dat ik mijn verplichtingen jegens jou, de koper nakom.

6.2 In geval van overmacht zal ik jou zo spoedig mogelijk van de situatie van overmacht op de hoogte stellen en zullen we in overleg proberen een oplossing te vinden, zoals, in geval van ziekte, een verplaatsing van de geplande sessies. 

6.3 Indien ik door overmacht van blijvende of tijdelijke aard word verhinderd onze overeenkomst (verder) uit te voeren, onafhankelijk van de vraag of de overmacht was te voorzien, ben ik gerechtigd om de overeenkomst - zonder enige verplichting tot schadevergoeding - door een schriftelijke mededeling geheel of gedeeltelijk te beëindigen. Ik behoud hierbij het recht om betaald te worden voor de reeds verrichte prestaties, vooraleer er sprake was van een overmachtssituatie.


Artikel 7 Aansprakelijkheid

Ik span me naar mijn beste vermogen in bij de training en coaching die ik aanbied. Het uiteindelijke resultaat dat je behaalt is natuurlijk mede afhankelijk van allerhande factoren waarop ik zelf geen invloed kan op uitoefenen. Je blijft daarom zelf ten allen tijde verantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat dat je behaalt dankzij de cursus en/of privé-coaching die je aankocht. 

In geval van een toerekenbare tekortkoming, dien je mij schriftelijk in gebreke stellen, met een redelijke termijn, zodat ik in staat ben om eventuele fouten te herstellen. Mijn aansprakelijkheid is steeds beperkt tot directe schade en gelimiteerd tot de uitkering van mijn aansprakelijksheidsverzekering. Tevens is het uitkeerbare bedrag beperkt tot het bedrag dat ik jou voor de betreffende schadeveroorzakende prestatie in rekening heb gebracht.


Artikel 8 Geschillen

8.1 Bij eventuele geschillen zullen we altijd eerst ons best doen om het geschil onderling op te lossen, voordat we een geschil aan de rechter voorleggen. 

8.2 Indien we er onderling niet uitkomen, zullen we onze geschillen voorleggen aan de rechter. 


Artikel 9 Toepasselijk recht

Op deze overeenkomst is Belgisch recht van toepassing. 


Artikel 10 Wijziging van de voorwaarden

Ik ben bevoegd om wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Ten allen tijde zijn de huidig geldende algemene voorwaarden na te lezen op mijn website op DEZE pagina.


Jij bent belangrijk voor mij en ik zal er alles aan doen om jou een fantastische ervaring te bezorgen bij alles dat ik jou aanbied. 


>